Česky Deutsh Englisch
přírodní koupaliště dětské hřiště hřiště pro míčové hry tenisove hřistě televize
půjčovna loděk telefon houbaření rybolov telefon
telefon restaurace přípojka elektřiny pitná voda teplá voda
sprchy wc prádelna s pračkou kadeřník telefon
parkoviště parkoviště u stanu vjezd motocyků vjezd autobusů domací_zviřata

Obchodní firma: Autokempink Dřenice s.r.o.

Sídlo 350 02 Cheb, Dřenice, Jesenická přehrada

IČO: 453 59 474

DIČ: CZ45359497

Všeobecné obchodní podmínky – Smlouva o poskytování služeb

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecná ujednání ohledně realizace jednotlivých smluv o poskytování služeb a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran při poskytování těchto služeb. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena formou akceptace závazné objednávky.
1.2. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná smlouva o poskytování služeb ( dále jen „smlouva“ ). Tyto VOP se použijí podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy o poskytování služeb vyplývá odlišná úprava práv a povinností stran.
1.3. Tyto VOP, resp. smlouva, která se podpůrně řídí těmito VOP, je sjednána a řídí se režimem zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele Autokemping Dřenice, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) poskytnout klientovi službu a vzájemný závazek klienta uhradit za tuto službu Dodavateli sjednanou odměnu.
2.2. Bližší specifikace rozsahu a kvality poskytovaných služeb bude vymezen v konkrétních smlouvách o poskytování služeb. Služba bude většinou zahrnovat ubytování a stravování (dále jen „Služba“).

3. Práva a povinnosti klienta
3.1. Klient je oprávněn využívat veškerých jím objednaných a zálohově zaplacených Služeb, reklamovat Službu v souladu s „Reklamačním řádem“ Dodavatele (viz dále), pokud Služby, které klient používá, neodpovídají svou kvalitou či rozsahem Službám, které si zálohově uhradil. Kdykoliv před realizací Služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení těchto VOP, viz oddíl 9 „Odstupné“. Dále má klient právo být přesně a včas informován o kvalitě, rozsahu, ceně a termínu objednaných Služeb.
3.2. Klient je povinen uvést úplné a pravdivé informace v objednávce Služby, zaplatit v požadovaném termínu a výši zálohy na objednané Služby, dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejichž Služby používá. Klient je dále povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní odběratele Služeb, uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v ubytovacím zařízení, kde čerpal Služby zajištěné dle smlouvy. V případě porušení těchto předpisů závažným způsobem, vzniká Dodavateli právo od smlouvy odstoupit.

4. Platební podmínky
4.1. Klient je povinen uhradit zálohy na poskytnuté Služby před jejich poskytnutím. Za zaplacení se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či připsání platby na účet Dodavatele.
4.2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: klient je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny a doplatek uhradit nejpozději v den zahájení Služby. Při porušení tohoto závazku má Dodavatel právo od smlouvy odstoupit.

5. Změna dohodnutých služeb
5.1. Je-li Dodavatel nucen z objektivních důvodů před zahájením Služby změnit podmínky smlouvy, může navrhnout klientovi změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny Služby, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Dodavatel změnu smlouvy, má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud klient ve lhůtě určené Dodavatelem, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy klientovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny Služby, je klient povinen uhradit Dodavateli rozdíl v ceně služby ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy nejpozději však do 10 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny Služby, je Dodavatel povinen buď snížit doplatek celkové ceny služby, pokud nebyl klientem dosud uhrazen, nebo v případě, že klient již uhradil celkovou cenu služby vrátit klientovi rozdíl v ceně Služby do 10 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Jestliže klient nesouhlasí se změnou smlouvy, tj. ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Dodavatel na základě nové smlouvy poskytl jinou Službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Dodavatel takovou službu nabídnout a poskytnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se započítávají na platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových Služeb nižší než již uskutečněné platby, je Dodavatel povinen takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů od uzavření nové smlouvy vrátit. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit Dodavateli. odstupné.
5.2. Jestliže po zahájení čerpání Služeb Dodavatel neposkytne Služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny Služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohlo poskytování Služby pokračovat, příp. aby klient mohl Služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a Služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel Služeb a zachováno zaměření Služby. Pokud nelze pokračování čerpání jednotlivých Služeb zajistit jinak než prostřednictvím Služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je Dodavatel povinen vrátit klientovi rozdíl v ceně. Pokud nelze čerpání jednotlivých Služeb zajistit ani prostřednictvím Služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo klient toto náhradní řešení nepřijme, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit klientovi rozdíl v ceně.

6. Změna dohodnutých podmínek na přání klienta
6.1. Pokud Dodavatel na přání klienta, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě, pak každé druhé provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek oboustranně domluvených.
6.2. Ustanovením článku 6.1. této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároku na zaplacení odstupného a smluvní pokuty.

7. Zrušení dohodnutých Služeb
7.1. Dodavatel je oprávněn zrušit jednotlivé Služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
7.2. Zrušit Službu je Dodavatel dále oprávněn, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu klienta. Minimální počet klientů určí Dodavatel s ohledem na druh poskytované Služby. Jestliže Dodavatel zruší Službu z důvodu nedosažení minimálního počtu klientů, je povinen tuto skutečnost klientovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením Služby
7.3. Dodavatel má dále právo zrušit Služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.
7.4. Jestliže Dodavatel Službu zruší, má klient právo požadovat, aby mu Dodavatel na základě nové smlouvy poskytl jinou Službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Dodavatel takovou Službu nabídnout. Nedojde-li v takovém případě do sedmi dnů od zrušení Služby k uzavření nové smlouvy, je Dodavatel povinen do 14 dnů od zrušení Služby vrátit klientovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny Služby podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit Dodavateli odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se dnem uzavření nové smlouvy započítávají na platby podle této nové smlouvy. Je-li cena nové Služby nižší než již uskutečněné platby, je Dodavatel povinen do sedmi dnů od uzavření nové smlouvy takto vzniklý rozdíl klientovi vrátit.

8. Odstoupení od smlouvy a odstupné
8.1. Dodavatel je oprávněn před zahájením poskytování Služby kromě jiných důvodů uvedených v zákoně nebo těchto VOP od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení Služby.
8.2. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Dodavatel klientovi na adresu uvedenou ve smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
8.3. Klient má právo od smlouvy odstoupit:
8.3.1. z důvodů ve smlouvě nebo VOP výslovně uvedených
8.3.2. ze všech ostatních důvodů, pokud současně uhradí odstupné
8.4. V písemném oznámení o odstoupení klient musí uvést jméno, příjmení, adresu a termín rezervace Služby. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
8.5. Je-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinností Dodavatele stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle čl. 5 této smlouvy, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 7 dnů od doručení oznámení o odstoupení) vrátit klient vše, co od něho obdržel na úhradu ceny Služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit Dodavateli odstupné.
8.6. V případě, že klient odstoupí od smlouvy podle čl. 8.3.2 těchto VOP je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, jehož výše je uvedena v čl. 9.1 těchto VOP. Okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení klienta od smlouvy dojde k započtení odstupného na složenou zálohu nebo zaplacenou cenu Služeb.
8.7. V případě, že klient poruší povinnosti vyplývající mu ze smlouvy a Dodavateli vznikne právo od smlouvy odstoupit, je klient povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty se rovná výši odstupného stanoveného v čl. 9.1. VOP. Pro účely výpočtu smluvní pokuty podle čl. 9.1. VOP se dnem odstoupení rozumí den, kdy došlo klientem k porušení povinnosti (např. pokud klient poruší svou povinnost v období mezi 29 až 14 dnem před zahájením čerpání služby, rovná se výše smluvní pokuty skutečně vzniklým nákladům, nejméně však 30% z předem stanovené ceny Služeb). V případě, že Dodavatel od smlouvy odstoupí, je povinen vrátit klientovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny Služeb podle zrušené smlouvy. Smluvní pokuta a plnění, které má Dodavatel klientovi podle tohoto článku vracet se vzájemně započtou, a to okamžikem odstoupení Dodavatele od smlouvy. Dnem odstoupení se rozumí den, kdy Dodavatel projeví vůli od smlouvy odstoupit.

9. Odstupné
9.1. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před zahájením čerpání Služeb:

40 a více dní . . . . 200,- Kč za osobu

39 až 30 dní . . . . 10% z předem stanovené ceny, nejméně však 200,- Kč za osobu

29 až 14 dní . . . . skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z předem stanovené ceny

13 až 7 dní   . . . . skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60% z předem stanovené ceny

6 až 3 dny    . . . . skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z předem stanovené ceny

2 a méně dní . . . .100 % z předem stanovené ceny.

9.2. Předem stanovenou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních Služeb.
9.3. Bude-li smlouva zrušena z důvodu odstoupení skupiny v počtu nad 10 osob, pak se k výše uvedeným lhůtám pro odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní.
9.4. Nenastoupí-li klient na Službu, či nevyčerpá-li Službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, hradí 100 % předem stanovené ceny.
9.5. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Dodavatele a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům Služeb.
9.6. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení, tedy kdy oprávněná strana využila svého práva od smlouvy odstoupit.

10. Výhrada změny podmínek
10.1. DODAVATEL PŘIPRAVUJE NABÍDKU SLUŽEB SE ZNAČNÝM PŘEDSTIHEM. V DOBĚ MEZI VYPRACOVÁNÍM NABÍDKY A POSKYTNUTÍM SLUŽBY PROTO MOHOU NASTAT NOVÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MAJÍ VLIV NA PODMÍNKY REALIZACE SLUŽBY. DODAVATEL SI PROTO VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT ÚDAJE UVEDENÉ V NABÍDCE Z TECHNICKÝCH, PROVOZNÍCH NEBO JINÝCH DŮVODŮ, ZEJMÉNA ROZSAH A OBSAH SLUŽEB A DÁLE I PODMÍNKY REALIZACE ÚČASTI NA SLUŽBĚ.

11. Reklamační řád
11.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých Služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Dodavatelem vzniká klientovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje tento reklamační řád.
11.2. Uplatnění práva klientovi z odpovědnosti za vady Služeb poskytovaných Dodavatelem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
11.3. Práva z odpovědnosti za vady Služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) má klient právo uplatnit v provozovně Dodavatele. Dodavatel vydá písemné potvrzení o tom, kdy klient reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11.4. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované Služby nebo jiného Dodavatelem pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace může klient provést buď ústně nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje. Dodavatelem pověřený zástupce je povinen sepsat se klientem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
11.5. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy klient čerpá Služby bez přítomnosti Dodavatelem pověřeného zástupce a poskytnutá Služba má vady, je klient povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům Služeb.
11.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Dodavatele (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Dodavatelem zabezpečené Služby, nevzniká klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

12. Další smluvní ujednání
12.1. Vzdání se uplatnění nároků a práv na plnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy je možné jen v písemné formě s podpisem příslušné smluvní strany. Vzdání se nároku na vymáhání některého z ustanovení smlouvy neznamená a ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku na vymáhání kteréhokoliv jiného ustanovení smlouvy, ani jako vzdání se nároku na vymáhání v případě dalšího porušení předmětného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty plnění jakýchkoliv povinností nebo úkonů podle smlouvy se nebude považovat anebo vykládat jako prodloužení lhůty plnění jakékoliv další povinnosti anebo úkonu podle smlouvy.
12.2. Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 401 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, prodlužuje promlčecí lhůtu všech nároků Dodavatele vyplývajících z této smlouvy na 10 let od jejich počátku.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.2. Smluvní strany si budou doručovat na adresy uvedené v záhlaví smlouvy, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy. Strany se zavazují pravidelně přebírat poštu na doručovacích adresách a udržovat je funkční po celou dobu platnosti smlouvy.
13.3. V případě, že se některé ustanovení smlouvy (VOP) ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku, smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy.

V Dřenicích dne 15. 5. 2012

Místo pro turistiku i rodinnou dovolenou v Karlovarském kraji s příjemným relaxačním a sportovním pobytem

© www.ngi.cz 2012